Poster och abstracts till Onkologidagarna i Jönköping

Varmt välkomna att skicka in abstrakt till fria föredrag och poster!

Abstraktet kan beskriva opublicerade studier, studier presenterade vid andra möten, eller studier publicerade under det senaste året. Vi välkomnar också fallbeskrivningar, systematiska översikter, samt kvalitets- och förbättringsarbeten.

Instruktioner för abstraktförfattare
Abstraktet skall innehålla titel, författare med klinik- eller institutionstillhörighet samt rubrikerna bakgrund, syfte, material och metod, resultat samt slutsats. Titel samt själva abstraktet får innehålla maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg. Meddela om du önskar poster eller muntlig presentation i första hand.

Abstrakt skall skickas in senast 31 januari som separat word-fil med e-mail till
stina.pettersson@rjl.se

Senast den 19 februari 2018 meddelas du om ditt abstrakt accepterats. Då meddelas också mer detaljerad information avseende de olika presentationerna.