Bli medlem

Du som är sjuksköterska och arbetar med cancerpatienter på vårdavdelning, strålbehandlingsenheter, hemsjukvård, öppenvård eller kommer i kontakt med cancerpatienter på annat sätt, kan bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och sätta in 250 kr på postgiro 44 05 100-1 (glöm inte att ange personnummer som referens).


Genom att klicka ”Skicka” ovan samtycker du till att vi, Sjuksköterskor i Cancervård, behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med GDPR och vår beskrivning, se nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

Som medlem får du

  • Fyra nummer av föreningens tidskrift ”Cancervården”
  • Deltaga i utbildningsdagar och andra aktiviteter
  • Reducerad kostnad för deltagande i föreningens konferenser
  • Möjlighet att söka stipendier
  • Möjlighet att i föreningens regi bilda nätverk eller att deltaga i redan befintliga nätverk
  • Reducerad kostnad på anmälningsavgift tillvissa internationella konferenser
  • Automatiskt medlemskap i European Oncology Nursing Society (EONS) samt International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).

Personuppgiftspolicy
Personuppgiftshanteringen på Sjuksköterskor i Cancervårds hemsida cancervard.se sker i enlighet med EU:s Dataskyddförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) som blir svensk lag den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Personuppgiftsansvarig är Sjuksköterskor i Cancervård , organisationsnummer: 802015-8492.

Dataskyddförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Medlemskap:
De personuppgifter som du lämnar för att ansöka om medlemskap i Sjuksköterskor i Cancervård används för att administrera ditt medlemskap och för att du ska kunna få ta del av medlemsförmåner. Personuppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när som helst be att få dina personuppgifter rättade eller be att få bli borttagen ur vårt medlemsregister.