Stadgar

Stadgar för Sjuksköterskor i cancervård


Antagna av konstituerande årsmöte 1988-04-14 och årsmöte 1989-05-25.
Reviderade 2000-04-06, 2005-04-20, 2007-04-18, 2008-05-08,  2010-04-28 samt 2016-03-17.

Ändamål
§1
Sjuksköterskor i cancervård är en nationell ideell förening av sjuksköterskor verksamma inom cancervård. Föreningen företräder professionens kunskapsområde inom cancervård med syfte att medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande. Föreningen arbetar för att främja forskning, utveckling och utbildning inom cancervården.

Sjuksköterskor i cancervård är en fristående sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.

Verksamhetsområde
§2
Föreningens verksamhetsområde omfattas av cancerprevention och cancervård i alla sjukdomsstadier och alla vårdformer.

Organisation
§3
Föreningen utövar sin organisation genom

 • Årsmöte
 • Styrelsen

Rätt till medlemskap

§4
Medlem av föreningen kan varje sjuksköterska bli som är intresserad av/arbetar inom föreningens verksamhetsområde/specialitet.

Ansökan om medlemskap
§5
Ansökan om medlemskap lämnas till föreningens styrelse, som har att fatta beslut om medlemskap.

Medlemsavgift
§6
Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte och medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift. Medlem som underlåter att betala medlemsavgift utesluts ur föreningen.

Årsmöten och övriga möten
§7
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast 31 maj på dag, tid samt ort som styrelsen bestämmer.

§8
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 14 dagar före mötet.

§9
Årsmötet behandlar följande frågor:

 • Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
 • Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 • Val av rösträknare
 • Godkännande av föredragslistan
 • Verksamhets- revisionsberättare
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 • Motioner
 • Medlemsavgiftens storlek
 • Val av föreningens ordförande och övriga ledamöter samt val av en revisor och en revisorsuppleant
 • Beslut om valberedningens storlek och val av nästa valberedning att förbereda nästa årsmötes val
 • Stadgar
 • Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för behandling

Motioner
§10
Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har rätt att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

Beslut
§11
På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst.
I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem i styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta.
Röstningen sker öppet, men vid val slutet, om någon begär det.
Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.

Styrelsen
§12
Styrelsen består av, förutom ordförande, åtta ledamöter. Styrelsens mandattid är två år. Halva styrelsen väljs det ena året och halva styrelsen det andra.
Kommande ordförande väljs ett år före sittande ordförandes avgång. Ordförandes mandattid är två år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga medlemmar är ense om beslutet.

Styrelsens uppgifter
§13
Det åligger styrelsen att:

 • I samarbete med andra organisationer inom vårdområdet verka i enlighet med föreningens syfte.
 • Förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten
 • Utarbeta och följa den på årsmötet beslutande strategiplan och verksamhetsplan
 • I förekommande fall hålla kontakten med lokala representanter

Firmateckning
§14
Styrelsen utser de personer som skall teckna firman för Sjuksköterskor i cancervård.

Revision
§15
Mom 1. På årsmötet väljs en revisor jämte en suppleant. Revisorn kan biträdas av auktoriserad revisor vilken utses av styrelsen.

Mom 2. Revisorn skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttagas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötet. Revisorn skall iaktta god revisionssed.

Mom 3. Föreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast den 31 januari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 25 februari.

Mom 4. Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid föreningens årsmöte.

Stadgar
§16
Föreningen har att följa sina stadgar.
föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Upplösning
§17
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet fattas av 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.